Publikationsliste

 1. [Die Entwicklung des persönlichen Kontakts in der gegenwärtigen Ehe.]
  Rozwój kontaktu osobowego we współczesnym małżeństwie."Zdrowie Psychiczne", 1973, Nr. 4, S. 28-39.
 2. [Interpersonelle Kommunikation in der Ehe.] Komunikacja interpersonalna w małżeństwie.
  "Roczniki Filozoficzne", 1976, Heft 4, S. 78-91.
 3. Die Veröffentlichungen nach dem Doktorat:
  Selbstveröffentlichungen

 4. [Psychische Bindung in der Ehe.] Więź psychiczna w małżeństwie.
  "Problemy Rodziny", 1977, Nr. 5, S. 32-39.
 5. [Interpersonelle Kommunikation in der Ehe.] Komunikacja interpersonalna w małżeństwie.
  "Poradnictwo Przedmałżeńskie i Rodzinne". Biuletyn ZG TRR, 1977, Nr. 14, S. 2-18.
 6. [Eheweiterbestehen und Intensität der psychischen Bindung.] Trwanie małżeństwa a intensywność więzi psychicznej.
  (in: ) Psychologia w służbie człowieka w społeczeństwie socjalistycznym.
  Materiały XXIII Zjazdu Naukowego PTP. Katowice 1977.
 7. Psychische Bindung in der Ehe.Entwicklung eines Fragenbogens.
  "Partnerberatung, Zeitschrift für Ehe-, Familien-, und Sexualtherapie", 1978, 2, 67-75.
 8. [Die Tätigkeit des Instituts für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie.] Działalność Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie.
  "Poradnictwo Przedmałżeńskie i Rodzinne. Biuletyn ZG TRR, 1978, Nr.15, S. 1- 4.
 9. [Psychische Bindung in der Ehe.] Więź psychiczna w małżeństwie.
  "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, 1978, Nr. 5, S. 122-133.
 10. [Fluktuation der Ehebindung.] Fluktuacja więzi małżeńskiej.
  "Zdrowie Psychiczne", 1979, Nr. 2, S. 84-91.
 11. Personality and the marriage bond.
  "Personality and Individual Differences", 1980, 1, 93-94.
 12. [Ehebindungskala.] Skala Więzi Małżeńskiej.
  (in: ) Ratajczak Z. (Red.): Psychologia w służbie człowieka. PWN. Warszawa 1980, S.101-109.
 13. [Aussage über Prof. Stefan Kunowski.] Wypowiedź o Prof. Stefanie Kunowskim.
  (in: ) Bejze B.(Red.): Chrześcijanie T.VI. 1980. S. 489.
 14. [Psychische Bindung und Freude in der Ehe.]Więź psychiczna a zadowolenie z małżeństwa. "Problemy Rodziny", 1981, Nr. 5, S. 17-21.
 15. Training in communication and the marriage bond.
  "Psychoterapia", 1981, XXXVI, S. 31-33.
 16. [Religiöse Werte und Erfahrung in der Seelsorge und in der Beratung.] Wartości religijne i doświadczenie w duszpasterstwie i poradnictwie.
  "Biuletyn Informacyjny KUL”, 1981, Heft 2, S. 175-178.
 17. [Mehr als Erleben.] Więcej niż przeżywanie.
  "Magazyn Rodzinny", 1981, Nr. 11, S. 43.
 18. [Ehebindung nach der Adoption eines Kindes.] Więź małżonków po adopcji dziecka.
  "Problemy Rodzinny", 1982, Nr. 5-6, S. 18-22.
 19. [Warum ist sie von zu Hause weggegangen und nicht zurückgekommen.] Dlaczego wyszła z domu i dotąd nie wróciła. „Magazyn Rodzinny”, 1983, Nr. 110, S.39.
 20. Ehevorbereitung in Kleingruppen.
  "Partnerberatung", 1983, 1, 31-36.
 21. [Training für Ärzte. Aktivieren der Patienten im Heilprozess und Arzneimittelsuchtengegenwirkung.] Trening dla lekarzy. Aktywizacja pacjentów w procesie leczenia i przeciwdziałania uzależnieniom. Sesja Plakatowa PTP. Zjazd PTP. Kraków 1984, Wyd. PTP, Wydział Psychologii UW, LTD, S. 29.
 22. Bildnerei in Encountergruppen für Verlobte.
  Psychoterapie als Querschnittsdisziplin der Medizin.Materialen des XI Psychotherapie-Kongresses der DDR mit internationaler Beteiligung. Hrsg. Gesellschaft für Aerztliche Psychotherapie, 1985, 334.
 23. [Das Leben ohne Liebe.] Życie bez miłości.
  "Magazyn Rodzinny", 1985, Nr. 132, S. 13-14.
 24. Encountergruppen für Verlobte.
  "Mediterranean Journal of Social Psychiatry", 1985, Vol.6, 201-202.
 25. Die eheliche Bindung nach der Adoption eines Kindes.
  "Wege zum Menschen", 1985, H.8, 471-476.
 26. [Ein Synonym-psychische Bindung.] Synonimem-więź psychiczna.
  "Problemy Rodziny", 1986, Nr. 1, S. 35-37.
 27. [Wo der Arzt nicht kann....] Gdzie lekarz nie może...
  "Medicus". Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej, 1991, Nr. 10, S. 1-2.
 28. [Alles war zwischen uns außer Liebe.] Wszystko było między nami, prócz miłości.
  "Wychowawca", 1997, Nr. 5, S. 41-42.
 29. [Der Ödipuskomplex und berufliche Rivalität.] Kompleks Edypa a rywalizacja zawodowa.
  "Psychoterapia", 1998, Nr. 4, S. 39-53.
 30. [Der Ödipuskomplex. Fallstudium.] Kompleks Edypa. Studium przypadku.
  "Problemy Rodziny", 2000, Nr. 2-3, S. 78-82.
 31. [Der Vater und der Chef.] Ojciec i szef.
  (in: ) Dziekanowski Cz.(Red.): Literatura i psychoanaliza.
  Publikacja Zakładu Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej.
  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2001,
  S.176-190.
 32. [Vorwort.] Przedmowa. (in: ) Wiater E.: Droga do samoświadomości.
  Wyd. Dzielnicowy Dom Kultury S.M. „Czechów”. Lublin 2001.
 33. [Managerhochschulbildung in Innovationen] Uniwersyteckie kształcenie menedżerów w innowacyjności. „Innowacje w Edukacji Akademickiej”, 2002, Nr. 2, S.131-138.
 34. [Außere und innere Korrelate der Managerkreativität ] Zewnętrzne i wewnętrzne korelaty kreatywności menedżerów.
  (in: ) Skrzypek E. (Red.): Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa,
  UMCS, Lublin 2002, S. 393-406.
 35. [Systemisches Modell der Kreativität.] Systemowy model kreatywności.
  (w:) Skrzypek E.(red.): Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy,
  UMCS, Lublin 2003, S. 559-570.
 36. [Familiäre und individuelle Bedingungen der Managerkreativität] Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania kreatywności menedżerów.
  „Innowacje w Edukacji Akademickiej” 2004, Nr. 4, S.73-89.
 37. [Individualitäteigenschaften der Neuerer und der Marodeure] Cechy osobowościowe innowatorów i maruderów. (in: ) Skrzypek E. (Red.): Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Success 2004. UMCS, Lublin 2004, S. 331-341.
 38. [Managerkreativität und ihr Familien-, Berufs- und Persönlichkeitfunktionieren] Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe.
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.
 39. [Irrationelle Barrieren in der Managerfortbildung] Irracjonalne bariery w kształceniu
  menedżerów. (in : ) E. Skrzypek (Red.): Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości w warunkach globalizacji. Intellect 2005. UMCS, S. 59- 70.
 40. [Neuerer und Marodeure in der Wirtschaft] Innowatorzy i maruderzy w gospodarce.
  Wydawnictwo Naukowe WSU Kielce 2006.
 41. [Innere Berrieren des beruflichen Aufstiegs der Frauen] Wewnętrzne bariery awansu zawodowego kobiet. Konferencja Naukowa KUL- „ Nowa ekonomia” 2006.
 42. Universitätsbildung im Wandel. „Studia Germanica Resoviensis“ 2007, Nr. 5
 43. Action vs. emotion vocabulary in managerial communication. “Studia Anglica Resoviensia,” Rzeszów 2007, 4.
 44. Creativity in Managers. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, 2007.
 45. Educational Innovations in Inspiring the Fullness of Human Potential. (In:) T. Subhi Yamin, Excellence of Education 2009-2010, Leading Minds Creating the Future Research-Strategic Planning- Development. S. 216-224.
 46. Creativity in Managers. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, 2007.
 47. [Psychologische Grundlage der Kreativität] Psychologiczne podstawy kreatywności. (In: ) A. Kosieradzka (Ed.). Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Edu- Libri, Kraków – Warszawa 2013, S. 13- 48 + bibliography: S. 259- 270.
 48. [Ein Beispiel für ein psychologisches Modell der Gruppenarbeit]. Przykład psychologicznego modelu pracy zespołowej. (In: ) A. Kosieradzka (Ed.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Edu- Libri, Kraków, S. 83-90 + bibliography: S. 259- 270.
 49. [Welche Arbeiter/Manager werden heute gesucht] Jacy pracownicy/menedżerowie są poszukiwani? (w: ) B. Jakimiak (red.). Między wychowaniem a karierą zawodową. Wyd. KUL, Lublin 2013.
 50. [The concept of man by R. Cohn]. Obraz człowieka według R. Cohn] (In:) M. Stepulak (Ed.), Koncepcje człowieka we współczesnej psychologii w perspektywie temporalnej, WSEI, Lublin 2013 (in print).
 51. Relation between Professor- Student. „Horyzonty Psychologii” 2013, nr. 3 (in print).
 52. [Ehebindung und Kreativität bei ihren Kindern in der Familie und in dem Arbeitsplatz]. Więź małżeńska a kreatywność ich dzieci we własnej rodzinie i w pracy. (In: ) A. Pryba (Ed.), Rodzina środowiskiem wiary. Wyd. UAM, Poznań 2013 (in print).
 53. Veröffentlichungen mit Mitautoren

 54. (Mitautorin Szopińska K.) [ Satisfaktion in der Ehe.] Satysfakcja z małżeństwa.
  "Novum", 1980, Nr. 6, S. 88-105
 55. (Mitautor Dudziak U.) [ Basisprogramm in der Schule für junge Eltern.] Założenia
  programowe Szkoły Młodych Rodziców.
  (w: ) Bielawska-Batorowicz E., Kornas-Biela D. (red.): Z zagadnień psychologii
  prokreacyjnej. RW KUL, Lublin 1992, S. 37-45.
 56. (Mitautor Drobot P.) [ Facilitation of Changes within the Psychical and Spiritual Domain (Empirical Verification at Living-Learning Workshops)] Facylitacja zmian w obszarze psychicznym i duchowym (weryfikacja empiryczna za pomocą warsztatów Żywego uczenia). Teologia i Moralność 2011, nr 11, S. 213-228.
 57. (Mitautor Szopiński T.) Influence of Family Relationship on Creativity in the Workplace. Talented und Gifted International, August, 2013.
 58. Die Projekt- und Einleitungsveröffentlichungen

 59. Kirton Adoption-Innovation. Polish validation – J. Szopiński
 60. Verhaltensfragebogen von K. Hoeck, H. Hess – Übersetzung von J.Szopiński, E. Januszewska
 61. Beschwerdenfragebogen von K. Hoeck, H. Hess – Übersetzung von J. Szopiński, E. Januszewska
 62. Ako vybudovat zive a dynamicke spolocenstvo? – Dynamische Gemeinde in der Ukraine- (Fortbildungsprogramm für eine internationale Gruppe in der Ukraine).