Wykaz publikacji dr. hab. Józefa Szopińskiego 1.6.2011

I.   Monografie

 1. Szopiński J.:  Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne,   zawodowe i osobowościowe.  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. 205s. ISBN 83-233-1881-6
 2. Szopiński J.: Creativity in Managers. Kielce: Wydawnictwo WSU Kielce, 2007. 202 s. ISBN 978-83-60880-24-1

 

II.   Wydawnictwa zbiorowe

 1. Szopiński J.: Trwanie małżeństwa a intensywność więzi psychicznej. (w:) Psychologia w służbie człowieka w społeczeństwie socjalistycznym. Materiały XXIII Zjazdu Naukowego PTP. Katowice 1977.
 2. Szopiński J.: Wypowiedź o Prof. Stefanie Kunowskim. (w:) Bejze B. (red.): Chrześcijanie T.VI. 1980. s. 489.
 3. Szopiński J.: Skala Więzi Małżeńskiej. (w:) Ratajczak Z. (red.): Psychologia w służbie człowieka. PWN. Warszawa 1980, s.101-109.
 4. Szopiński J., Dudziak U.: Założenia programowe Szkoły Młodych Rodziców. (w:) Bielawska-Batorowicz E., Kornas-Biela D. (red.): Z zagadnień psychologii prokreacyjnej. RW KUL, Lublin 1992, s. 37-45.
 5. Szopiński J.:  Przedmowa. (w:) Wiater E.: Droga do samoświadomości. Wyd. Dzielnicowy Dom Kultury S.M. „Czechów”.  Lublin 2001.
 6. Szopiński J.: Ojciec i szef. (w:) Dziekanowski Cz. (red.): Literatura i psychoanaliza. Publikacja  Zakładu Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej. Wydział Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2001, s.176-190.
 7. Szopiński J.: Zewnętrzne i wewnętrzne korelaty kreatywności menedżerów. (w:) E. Skrzypek (red.). Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, UMCS, Lublin 2002, s. 393-406.
 8. Szopiński J.: Systemowy model kreatywności. (w:) E. Skrzypek (red.). Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, UMCS, Lublin 2003, s. 559-570.
 9. Szopiński J.: Cechy osobowościowe innowatorów i maruderów. (w:) E. Skrzypek (red.): Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Success 2004. UMCS, Lublin 2004, s. 331-341.
 10. Szopiński J.: Irracjonalne bariery w kształceniu menedżerów. (w:) E. Skrzypek (red.). Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości w warunkach globalizacji. Intellect 2005. UMCS, s. 59- 70.
 11. Szopiński J.: Irracjonalne bariery w kształceniu menedżerów. (w:) E. Skrzypek (red.). Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości w warunkach globalizacji. Intellect 2005. UMCS, s. 59- 70.
 12. Szopiński J.: Innowatorzy i maruderzy w gospodarce. „Badania Naukowe“ WSU Kielce, 2005, nr 2,  137-141.
 13. Szopiński J.: Wewnętrzne bariery  awansu zawodowego kobiet. (w:) S. Partycki (red.). Nowa ekonomia a społeczeństwo. Wydawnictwo KUL, 2006, s. 191-197.
 14. Szopiński J.: Od uczenia reproduktywnego do kreatywnego. (w:) E. Skrzypek (red.)   Jakość kształcenia w społeczeństwie wiedzy. UMCS, 2006, s.99-103.
 15. Szopiński J.: Universitätsbildung im Wandel, „Studia Germanica Resoviensia,    Rzeszów 2007, Nr. 5, S. 305-318.
 16. Szopiński J.: Action vs. emotion vocabulary in managerial communication. “Studia Anglica Resoviensia” Rzeszów 2007, 4, p. 229-235.
 17. Szopiński J.: Sposób komunikowania się ludzi sukcesu i porażki. (w:) A. Szykuła (red.). Konteksty komunikowania. Wyd. WSU, 2008, s. 40-46.
 18. Szopiński J.: Przedsiębiorczość – aspekty wewnętrzne i zewnętrzne. (w:) T. Reindl- Pałaszewska, T. Szot-Gabryś (red.). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Wyd. WSU Kielce, 2008, s. 97-104.
 19. Szopiński J.: Educational Innovations in Inspriring the  Fullness of Human Potential. (In : ) T. Subhi-Yamin (edd.). Exellence in    Education 2010 (in press).

 

III.   Artykuły

 1. Szopinski J.: Rozwój kontaktu osobowego we współczesnym małżeństwie. "Zdrowie Psychiczne", 1973, nr 4, s. 28-39.
 2. Szopiński J.: Komunikacja interpersonalna w małżeństwie. "Roczniki Filozoficzne", 1976, z. 4, s. 78-91.
 3. Szopiński J.: Więź psychiczna w małżeństwie. "Problemy Rodziny", 1977, nr 5, s. 32-39.
 4. Szopiński J.: Komunikacja interpersonalna w małżeństwie. "Poradnictwo Przedmałżeńskie i Rodzinne". Biuletyn ZG TRR, 1977, nr 14, s.2-18.
 5. Szopiński J.: Psychische Bindung in der Ehe. Entwicklung eines Fragenbogens. "Partnerberatung, Zeitschrift für Ehe-, Familien-, und Sexualtherapie", 1978, 2, 67-75.
 6. Szopiński J.: Działalność Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie. "Poradnictwo Przedmałżeńskie i Rodzinne”. Biuletyn ZG TRR, 1978, nr 15, s. 1- 4.
 7. Szopiński J.: Więź psychiczna w małżeństwie. „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, 1978, nr 5, s. 122-133.
 8. Szopiński J.: Fluktuacja więzi małżeńskiej. "Zdrowie Psychiczne", 1979, nr 2, s. 84-91.
 9. Szopiński J.: Personality and the marriage bond. "Personality and Individual Differences", 1980, 1, 93-94.
 10. Szopiński J.: Więź psychiczna a zadowolenie z małżeństwa. "Problemy Rodziny", 1981,  nr 5, s. 17-21.
 11. Szopiński J.: Training in communication and the marriage bond. "Psychoterapia", 1981, XXXVI, s. 31-33.
 12. Szopiński J.: Wartości religijne i doświadczenie w duszpasterstwie i poradnictwie. „Biuletyn Informacyjny KUL”, 1981, z. 2, s. 175-178.
 13. Szopiński J.: Więcej niż przeżywanie. "Magazyn Rodzinny", 1981, nr 11, s. 43.
 14. Szopiński J.: Więź małżonków po adopcji dziecka. "Problemy Rodzinny", 1982, nr 5-6, s. 18-22.
 15. Szopiński J.: Dlaczego wyszła z domu i dotąd nie wróciła. „Magazyn Rodzinny”, 1983, nr 110, s.39.
 16. Szopiński J.: Ehevorbereitung in Kleingruppen. "Partnerberatung", 1983, 1,  31-36.
 17. Szopiński J.: Trening dla lekarzy. Aktywizacja pacjentów w procesie leczenia i przeciwdziałania uzależnieniom. Sesja Plakatowa PTP. Zjazd  PTP. Kraków 1984, Wyd.  PTP, Wydział Psychologii UW, LTD, s. 29.
 18. Szopiński J.: Bildnerei in Encountergruppen für Verlobte. Psychotherapie als Querschnittsdisziplin der Medizin. Materialen des XI Psychotherapie-Kongresses der DDR mit internationaler Beteiligung. Hrsg. Gesellschaft für Aerztliche  Psychotherapie, 1985, s. 334.
 19. Szopiński J.:  Życie bez miłości. "Magazyn Rodzinny", 1985, nr 132, s. 13-14.
 20. Szopiński J.: Encountergruppen für Verlobte. "Mediterranean Journal of Social Psychiatry", 1985, Vol.6, 201-202.
 21. Szopiński J.: Die eheliche Bindung nach der Adoption eines Kindes. "Wege zum Menschen", 1985, H.8, 471-476.
 22. Szopiński J.: Synonimem-więź psychiczna. "Problemy Rodziny", 1986, nr 1, s. 35-37.
 23. Szopiński J.: Gdzie lekarz nie może... "Medicus". Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej, 1991, nr 10, s. 1-2. 
 24. Szopiński J.: Wszystko było między nami, prócz miłości. "Wychowawca", 1997, nr 5, s. 41-42.
 25. Szopiński J.: Kompleks Edypa a rywalizacja zawodowa. "Psychoterapia", 1998, nr 4, s. 39-53.
 26. Szopiński J.: Kompleks Edypa. Studium przypadku. "Problemy Rodziny", 2000, nr 2-3, s. 78-82.
 27. Szopiński J.: Uniwersyteckie kształcenie menedżerów w innowacyjności. „Innowacje w Edukacji Akademickiej”,  2002, nr 2, s.131-138.
 28. Szopiński J.: Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania kreatywności menedżerów. „Innowacje w Edukacji Akademickiej”, 2004, nr 4, s.73-89.
 29. Szopiński J.: Więź małżonków a kreatywność ich dzieci we własnej rodzinie i wpracy ( w druku).
 30. Szopiński J.: The influence of family relationship on creativity in the   workplace (in press).

 

IV. Współautorstwo

 1. Szopiński J., Szopińska K.: Satysfakcja z małżeństwa. "Novum", 1980, nr 6, s. 88-105.
 2. Szopiński J., Dudziak U.: Założenia programowe Szkoły Młodych Rodziców. (w:) Bielawska-Batorowicz E., Kornas-Biela D. (red.). Z zagadnień psychologii prokreacyjnej. RW KUL, Lublin. 1992, s. 37-45.
 3. Szopiński J., Gumienna I., Sówka D.: Samoograniczenia studentów w procesie  dydaktycznym. Dwa spojrzenia. (w:) E.I. Laska (red). Nauczyciel między przeszłością a współczesnością. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007, s. 73-78.
 4. Szopiński J., Karaś E.: Autokreacja i gospodarka. (w:) H. Romanowska – Łakomy (red.). Odrodzenie człowieczeństwa, s. 79-88.  Eneteia, Warszawa, 2009.
 5. Szopiński J., Drobot  P.: Facylitacja zmian w obszarze psychicznym i duchowym. Weryfikacja empiryczna poprzez warsztaty „Żywego uczenia”.  ( w druku)

V.   Projekty i prace wdrożeniowe

 1. Szopiński J.: Kirton  Adoption-Innovation  Inventory.  Polska walidacja.
 2. Szopiński J., Januszewska E.: Verhaltensfragebogen von K. Hoeck, H. Hess – Przekład.
 3. Szopiński J., Januszewska E.: Beschwerdenfragebogen von K. Hoeck, H. Hess – Przekład.
 4. Szopiński J.: Fragebogen  über  die Einstellung zur Sexualität nach H.J. Eysenck – Tłumaczenie.
 5. Szopiński J.: Aktywizacja  pacjentów w procesie leczenia oraz przeciwdziałanie  uzależnieniom lekowym /Trening dla lekarzy/. Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych, Lublin 1984. (Polska adaptacja: Trainingsprogramm – Aerztliches Basisverhalten  nach M. Meyer,  R. Blatz).
 6. Szopiński J.: Diadic Adjustment Scale (Spanier)  - Tłumaczenie.
 7. Szopiński J.: Ako vybudovat zive a dynamicke spolocenstvo? (200 godz. program  dla  liderów w Ua).